[1]
Sandeep Singh Tiwari, Mamta Masram and Prakhar Goyal 2020. TANMANA BHOJANGATAH CHITAH (PSCHYE AND FOOD). AYUSHDHARA. 7, Supply1 (Nov. 2020), 31-35. DOI:https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v7iSupply1.607.