[1]
Nandurkar Vishal Marotrao 2021. PHARMACEUTICAL AND ANALYTICAL STUDY OF ABHRAK BHASMA. AYUSHDHARA. 7, 6 (Feb. 2021), 2958-2963. DOI:https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v7i6.663.