[1]
Suresh Kumar, Sushila Sharma and B.Pushpalatha 2021. A COMPARATIVE CLINICAL STUDY OF HINGVADI CHURNA AND RAJAH-PRAVARTANI-VATI ON KASHTARTAVA W.S.R TO PRIMARY DYSMENORRHOEA. AYUSHDHARA. 7, 6 (Feb. 2021), 2964-2971. DOI:https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v7i6.665.