Nandurkar Vishal Marotrao. (2021). PHARMACEUTICAL AND ANALYTICAL STUDY OF ABHRAK BHASMA. AYUSHDHARA, 7(6), 2958-2963. https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v7i6.663