Suresh Kumar, Sushila Sharma, & B.Pushpalatha. (2021). A COMPARATIVE CLINICAL STUDY OF HINGVADI CHURNA AND RAJAH-PRAVARTANI-VATI ON KASHTARTAVA W.S.R TO PRIMARY DYSMENORRHOEA. AYUSHDHARA, 7(6), 2964-2971. https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v7i6.665