ANJALI ASOK*; MAHESH C.D; SHIVA MANJUNATHA M.P; SEEMA PRADEEP. PHARMACOGNOSTIC, PHYSICOCHEMICAL AND PHYTOCHEMICAL STUDIES OF SEBASTIANIA CHAMAELEA (L).MUELL.ARG . AYUSHDHARA, v. 5, n. 2, p. 1569-1580, 12 Jul. 2018.