CHANDRAKAR SRISHTI; DIWAN RASHMI; SAHU JEEVAN LAL. ROLE OF PATHYAPATHYA IN THE MANAGEMENT OF EKA KUSHTHA (PSORIASIS). AYUSHDHARA, v. 7, n. 6, p. 3009-3013, 1 Feb. 2021.