VIJAY SHREE BHARTI; RAJENDRA BARFA; AMIT MISHRA; SAKHITHA K.S.; K. SHANKAR RAO. DEVELOPMENT OF STANDARD OPERATIVE PROCEDURE FOR RAS POTTALI W.R.S. RASA PRAKASHA SUDHAKARA. AYUSHDHARA, v. 7, n. 6, p. 2950-2957, 31 Jan. 2021.