NANDURKAR VISHAL MAROTRAO. PHARMACEUTICAL AND ANALYTICAL STUDY OF ABHRAK BHASMA. AYUSHDHARA, v. 7, n. 6, p. 2958-2963, 1 Feb. 2021.