[1]
Khushabu Devendra Patil, Shreyes S, Yogitha Bali M.R, Sujatha S. Patil and Sangeeta Anegundi 2022. Gestational Anemia (Garbhini Pandu) - A Critical Analysis. AYUSHDHARA. 9, Suppl1 (Sep. 2022), 15-20. DOI:https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v9iSuppl1.1004.