[1]
Priyanka, Ramesh Chandra Tiwari and Ved Bhushan Sharma 2023. Nirmali (Strychnos Potatorum linn.) A Precious Plant- A Review. AYUSHDHARA. 9, 6 (Jan. 2023), 69-72. DOI:https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v9i6.1118.