[1]
Kanyal Kavita and Pandey Vijay Shankar 2023. Development of Vyadhikshamatava Through Judicious use of Causative Factors w.s.r. to Covid -19 Like Pandemic. AYUSHDHARA. 10, Suppl1 (Mar. 2023), 98-104. DOI:https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v10iSuppl1.1152.