[1]
Rameej Raja, Sriram Chandra Mishra, Suryashu Dutt sharma and Avadhesh sharma 2023. Observational Study on Impact of Pathyapathya in Prevention of Sthoulya (Obesity). AYUSHDHARA. 10, Suppl1 (Mar. 2023), 19-26. DOI:https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v10iSuppl1.1164.