[1]
Dnyaneshwar Dhole*, Atul Sanap, Jayashree Mhaisekar and Shende K. L 2018. A CLINICAL STUDY OF CHARAKOKTA SAUVARCHALADI CHURNA IN SHWAS (ASTHMA). AYUSHDHARA. 4, 5 (Jan. 2018), 1308-1316.