[1]
Raj Kishor Shah, Binod Kumar Singh*, Ram Adhar Yadav, Prashant Kumar Singh and Shiva Mangal Prasad 2020. A CRITICAL REVIEW ON MANAGEMENT OF ARSHA (HEMORRHOIDS) IN AYURVEDA. AYUSHDHARA. 6, 6 (Feb. 2020), 2468-2472. DOI:https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v6i6.505.