[1]
Priyanka Teva, Kalpna Sharma and Hem Prakash 2020. MODE OF ACTION OF STHANIK CHIKITSA IN COMMONLY USED IN STREE ROGA. AYUSHDHARA. 7, Supply1 (Nov. 2020), 36-41. DOI:https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v7iSupply1.576.