[1]
Vishwanath Tekam, B. Pushpalatha, K. Bharathi and Sujata Kadam 2020. MANAGEMENT OF GARBHINI PANDU WITH DRAKSHA GHRITA AND LAKSHMANA LAUHA: A COMPARATIVE CLINICAL STUDY. AYUSHDHARA. 7, 4 (Sep. 2020), 2781-2790. DOI:https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v7i4.609.