[1]
Priya Pathak 2021. Dinacharya: The Essential Daily Routine for Geriatric Care. AYUSHDHARA. 8, 5 (Nov. 2021), 3581-3584. DOI:https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v8i5.797.