[1]
Priyanka Goyal, Dhruv Mishra and Abhishek Bhushan Sharma 2022. Conceptual Study- Santarpanjanaya Vikara w.s.r. Dyslipidemia. AYUSHDHARA. 9, 3 (Jul. 2022), 67-71. DOI:https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v9i3.941.