[1]
Shakeel H Jamakhane, M.R. Sajjanshetty, B.H. Katti and V.V. Goudar 2022. Phantom Limb Syndrome: An Ayurvedic Perspective. AYUSHDHARA. 9, 3 (Jul. 2022), 54-57. DOI:https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v9i3.971.