[1]
B. Pushpalatha, Sujata Kadam, K.Bharathi and Anu.M.S 2022. Effect of Kshara Karma with Apamarga Pratisaraniya Kshara in Cervical Erosion - A Case Report. AYUSHDHARA. 9, 3 (Jul. 2022), 43-46. DOI:https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v9i3.978.