(1)
Kanyal Kavita; Pandey Vijay Shankar. Development of Vyadhikshamatava Through Judicious Use of Causative Factors w.s.r. To Covid -19 Like Pandemic. ayush 2023, 10, 98-104.