(1)
Rameej Raja; Sriram Chandra Mishra; Suryashu Dutt sharma; Avadhesh sharma. Observational Study on Impact of Pathyapathya in Prevention of Sthoulya (Obesity). ayush 2023, 10, 19-26.