(1)
Dnyaneshwar Dhole*; Atul Sanap; Jayashree Mhaisekar; Shende K. L. A CLINICAL STUDY OF CHARAKOKTA SAUVARCHALADI CHURNA IN SHWAS (ASTHMA). ayush 2018, 4, 1308-1316.