(1)
Raj Kishor Shah; Binod Kumar Singh*; Ram Adhar Yadav; Prashant Kumar Singh; Shiva Mangal Prasad. A CRITICAL REVIEW ON MANAGEMENT OF ARSHA (HEMORRHOIDS) IN AYURVEDA. ayush 2020, 6, 2468-2472.