(1)
Vishwanath Tekam; B. Pushpalatha; K. Bharathi; Sujata Kadam. MANAGEMENT OF GARBHINI PANDU WITH DRAKSHA GHRITA AND LAKSHMANA LAUHA: A COMPARATIVE CLINICAL STUDY. ayush 2020, 7, 2781-2790.