(1)
Varinder Kaur; Janu Manohar; Sakshi. A Critical Analysis of Rajonivriti Lakshanas and Their Pathogenesis. ayush 2021, 8, 3466-3472.