(1)
Priyanka Goyal; Dhruv Mishra; Abhishek Bhushan Sharma. Conceptual Study- Santarpanjanaya Vikara w.s.R. Dyslipidemia. Ayushdhara 2022, 9, 67-71.