(1)
Shakeel H Jamakhane; M.R. Sajjanshetty; B.H. Katti; V.V. Goudar. Phantom Limb Syndrome: An Ayurvedic Perspective. Ayushdhara 2022, 9, 54-57.