(1)
B. Pushpalatha; Sujata Kadam; K.Bharathi; Anu.M.S. Effect of Kshara Karma With Apamarga Pratisaraniya Kshara in Cervical Erosion - A Case Report. ayush 2022, 9, 43-46.