Khushabu Devendra Patil, Shreyes S, Yogitha Bali M.R, Sujatha S. Patil, & Sangeeta Anegundi. (2022). Gestational Anemia (Garbhini Pandu) - A Critical Analysis. AYUSHDHARA, 9(Suppl1), 15-20. https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v9iSuppl1.1004