Noor Fathima, & Mamatha K.V. (2022). Analysis on Action of Rakthasthambhaka Dravya’s in Asrigdhara with special reference to Abnormal Uterine Bleeding. AYUSHDHARA, 9(Suppl1), 50-61. https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v9iSuppl1.1030