Kanyal Kavita, & Pandey Vijay Shankar. (2023). Development of Vyadhikshamatava Through Judicious use of Causative Factors w.s.r. to Covid -19 Like Pandemic. AYUSHDHARA, 10(Suppl1), 98-104. https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v10iSuppl1.1152