Rameej Raja, Sriram Chandra Mishra, Suryashu Dutt sharma, & Avadhesh sharma. (2023). Observational Study on Impact of Pathyapathya in Prevention of Sthoulya (Obesity). AYUSHDHARA, 10(Suppl1), 19-26. https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v10iSuppl1.1164