Dhruv Singh, Vishal Verma, & Sheetal Verma. (2024). A Case Study on Effective Management of Arsha (II Degree Haemorrhoids) by Teekshna Kshar Pratisarana. AYUSHDHARA, 11(1), 24-27. https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v11i1.1462