Raj Kishor Shah, Binod Kumar Singh*, Ram Adhar Yadav, Prashant Kumar Singh, & Shiva Mangal Prasad. (2020). A CRITICAL REVIEW ON MANAGEMENT OF ARSHA (HEMORRHOIDS) IN AYURVEDA. AYUSHDHARA, 6(6), 2468-2472. https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v6i6.505