Sandeep Singh Tiwari, Mamta Masram, & Prakhar Goyal. (2020). TANMANA BHOJANGATAH CHITAH (PSCHYE AND FOOD). AYUSHDHARA, 7(Supply1), 31-35. https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v7iSupply1.607