Vishwanath Tekam, B. Pushpalatha, K. Bharathi, & Sujata Kadam. (2020). MANAGEMENT OF GARBHINI PANDU WITH DRAKSHA GHRITA AND LAKSHMANA LAUHA: A COMPARATIVE CLINICAL STUDY. AYUSHDHARA, 7(4), 2781-2790. https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v7i4.609