Sorab Gaind, & Pradeep Agnihotri. (2020). PHARMACEUTICAL STANDARDIZATION OF SAMAGUNA AND SHADAGUNA BALIJARITA RASA SINDURA. AYUSHDHARA, 7(5), 2900-2917. https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v7i5.629