Vanishree, Vishwambhara, B.A.Venkatesh, & Bali Yogitha M.R. (2021). PARANASAL SINUSITIS (APEENASA/PEENASA) AND ITS MANAGEMENT IN AYURVEDA. AYUSHDHARA, 8(2), 3215-3219. https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v8i2.720