Nagendra Chary.M, Lalitha B.R, & T.Anil Kumar. (2021). EFFICACY OF MADHYAMA PANCHAMOOLA CHURNA IN KSHEENASHUKRA (OLIGOSPERMIA) - A CASE REPORT. AYUSHDHARA, 8(2), 3237-3241. https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v8i2.722