Varinder Kaur, Janu Manohar, & Sakshi. (2021). A Critical Analysis of Rajonivriti Lakshanas and Their Pathogenesis. AYUSHDHARA, 8(4), 3466-3472. https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v8i4.792