Priya Pathak. (2021). Dinacharya: The Essential Daily Routine for Geriatric Care. AYUSHDHARA, 8(5), 3581-3584. https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v8i5.797