Priyanka Goyal, Dhruv Mishra, & Abhishek Bhushan Sharma. (2022). Conceptual Study- Santarpanjanaya Vikara w.s.r. Dyslipidemia. AYUSHDHARA, 9(3), 67-71. https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v9i3.941