Shakeel H Jamakhane, M.R. Sajjanshetty, B.H. Katti, & V.V. Goudar. (2022). Phantom Limb Syndrome: An Ayurvedic Perspective. AYUSHDHARA, 9(3), 54-57. https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v9i3.971