B. Pushpalatha, Sujata Kadam, K.Bharathi, & Anu.M.S. (2022). Effect of Kshara Karma with Apamarga Pratisaraniya Kshara in Cervical Erosion - A Case Report. AYUSHDHARA, 9(3), 43-46. https://doi.org/10.47070/ayushdhara.v9i3.978