RAHUL DUCHANEYA; AKSHAY SOLANKI; ABHISHEK UPADHYAY. An Applied Aspect of Swabhavoparam Vada and Hetum Hetorvartanam: A Review. AYUSHDHARA, v. 9, n. 6, p. 27-31, 15 Jan. 2023.