SHARMA UPASANA; SHARMA SUSHILA; B. PUSHPALATHA; DAVE H. HETAL. A Randomized Controlled Clinical Trial of Vijayadi - Vati on Kashtartava (Primary Dysmenorrhoea). AYUSHDHARA, v. 9, n. 6, p. 1-10, 15 Jan. 2023.