NEHA MEENA; VASHISHTHA; RAJENDRA PRASAD SHARMA; SAKHITHA KS. Review on Malla Sindoor- An Effective Rasoushadhi. AYUSHDHARA, v. 9, n. 6, p. 105-110, 15 Jan. 2023.