KANYAL KAVITA; PANDEY VIJAY SHANKAR. Development of Vyadhikshamatava Through Judicious use of Causative Factors w.s.r. to Covid -19 Like Pandemic. AYUSHDHARA, v. 10, n. Suppl1, p. 98-104, 6 Mar. 2023.